Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Επιστολή σε Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Θέμα: «Ενημέρωση για τις αποφάσεις μερικής κύρωσης δασικών χαρτών σε περιοχές της Επικράτειας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κύρωση (μερική ή ολική) του δασικού χάρτη σε μία περιοχή επιφέρει υποχρεώσεις στους συμβολαιογράφους που συντάσσουν πράξεις σε ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές που κυρώθηκε ο δασικός χάρτης και ακυρότητες των πράξεων αυτών αν δεν τηρηθούν οι εκ του νόμου οριζόμενες διατυπώσεις. Συνεπώς η έγκαιρη γνώση του Έλληνα Συμβολαιογράφου των περιοχών, στις οποίες κυρώθηκε είτε μερικά είτε ολικά ο δασικός χάρτης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την σύνταξη έγκυρης πράξης και τη νόμιμη μεταγραφή / καταχώρηση της. Η γνώση δε αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται από τον συμβολαιογράφο πριν από την δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ καθώς με την δημοσίευσή της παράγονται όλα τα έννομα αποτελέσματα. Προκειμένου να αποκατασταθεί το σοβαρό για την εγκυρότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών έλλειμα ενημέρωσης των συμβολαιογράφων απαιτείται η αμελλητί ενημέρωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος από τον αρμόδιο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της σχετικής απόφασης της κύρωσης του δασικού χάρτη περιοχών της αρμοδιότητάς του πριν από την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα και έγκαιρα τα μέλη μας.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί από την Πολιτεία για τις πράξεις που συντάχθηκαν και μεταγράφηκαν / καταχωρίστηκαν στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο / Κτηματολογικό Γραφείο παρά τις διατυπώσεις του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 ως ανωτέρω ως αποτέλεσμα της κατά ανωτέρω έλλειψης ενημέρωσης των συμβολαιογράφων και των Υποθηκοφυλάκων / Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων.

Για τους παραπάνω λόγους η Συντονιστική Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε την συνημμένη στην παρούσα επιστολή προς όλους τους κ.κ. Συντονιστές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Χώρας, κοινοποιούμενη προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επιδιώκοντας την άμεση ανταπόκρισή τους.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας