Ανακοίνωση Συλλόγου για ΕΝΦΙΑ 16/6/2015

ΘΕΜΑ: Ψήφιση σχεδίου νόμου με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»

Σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε στη Βουλή το αναμενόμενο φορολογικό νομοσχέδιο με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις», του οποίου η ισχύς θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιδιαίτερο συμβολαιογραφικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο 5 του νόμου με τίτλο «Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων» (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Το άρθρο 5, εκτός των άλλων, τροποποιεί το άρθρο 54Α παρ. 1 και 6 του Ν. 4174/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και προβλέπει ότι:

α) δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το έτος 2010,

β) η μνημόνευση, επισύναψη ή προσκόμιση πιστοποιητικού, στο οποίο αναγράφονται εσφαλμένα στοιχεία που δεν επηρεάζουν τη φορολογική ταυτότητα του ακινήτου και δεν συνεπάγονται την επιβολή μειωμένου φόρου θεωρείται έγκυρη,

γ) τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα ως προς τα στοιχεία του ακινήτου, που αναφέρονται στο πιστοποιητικό που προσαρτάται και μνημονεύεται σε συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, δεν επιφέρουν ακυρότητα των πράξεων αυτών,

και δ) η παράβαση από τους συμβολαιογράφους των υποχρεώσεών τους από το άρθρο αυτό συνεπάγεται πρόστιμο 1‰ επί της αξίας του ακινήτου, το οποίο όμως πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300€ ούτε ανώτερο των 1.000€.

Θα επακολουθήσει εγκύκλιος του Συλλόγου μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας

Η Γενική Γραμματέας

Ευτυχία Καραστάθη