Επείγουσα Εγκύκλιος Συντονιστικής 6/2020-Δικαιολογητικά-Δασικοί χάρτες

ΘΕΜΑ: Διατυπώσεις στη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων μετά τη κύρωση του δασικού χάρτη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια σχετικών ερωτημάτων μελών μας που προκλήθηκαν από την απαίτηση ορισμένων Κτηματολογικών Γραφείων, στις περιοχές αρμοδιότητάς τους που έχουν κυρωθεί δασικοί χάρτες, να προσκομίζονται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώρηση των πράξεων βεβαιώσεις των οικείων Δήμων ότι το εντός σχεδίου ακίνητο, στο οποίο αφορά η πράξη, δεν βρίσκεται εντός άλσους ή πάρκου, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Οι μόνες διατυπώσεις που πρέπει να τηρηθούν για πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι καθώς και για την μεταγραφή / καταχώρηση αυτών στα οικεία Βιβλία, που αφορούν σε εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη και είτε είναι δασικές είτε όχι, είναι αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 20 Ν.3889/2010 ως ισχύει και οι οποίες έχουν ως εξής:

«4. Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης.

Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.

[….]

  1. Στις πράξεις που συντάσσουν οι συμβολαιογράφοι, που αφορούν στις δασικές εν γένει εκτάσεις που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο δασικό χάρτη, υποχρεούνται να επισυνάπτουν τα πιστοποιητικά τής προηγουμένης παραγράφου και να μνημονεύουν το περιεχόμενό τους.

Για περιοχές που στο δασικό χάρτη δεν αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, το πιστοποιητικό της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, με την οποία δηλώνεται υπευθύνως από τον συντάκτη του ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Η συγκεκριμένη υπεύθυνη δήλωση πρέπει να μνημονεύεται στις πράξεις που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους.

Δεν επιτρέπεται η εγγραφή ή η μετεγγραφή των πράξεων αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, αν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ανωτέρω παραγράφων».

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι για περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στο δασικό χάρτη δεν τηρούνται οι διατυπώσεις του άρθρου 20 Ν.3889/2010 και δεν ζητούνται τα αναφερόμενα σε αυτό πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

Οι εντός σχεδίου περιοχές δεν περιλαμβάνονται στο δασικό χάρτη σύμφωνα με το άρθρο 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 23 παρ. 2 α) Ν. 3889/2010 όπως και τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, τα οποία, μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 Ν.3889/2010 ρητώς δεν απεικονίζονται στον δασικό χάρτη. Για τις συγκεκριμένες δε περιοχές δεν καταρτίζεται καν δασικός χάρτης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η απαίτηση προσκόμισης βεβαίωσης ότι το ακίνητο, στο οποίο αφορά η πράξη δεν βρίσκεται εντός άλσους ή πάρκου δεν έχει έρεισμα στη κείμενη νομοθεσία.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας