Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Πρότυπα καταστατικά για εταιρικές μορφές

Θέμα: «Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα στο παρόν την υπ’ αριθ. 11026/30.01.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄491/19.02.2020) που αφορά στα Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.. όπως αναφέρεται σχετικά στην ανωτέρω απόφαση, τα πρότυπα καταστατικά χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη σύσταση εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), ενώ για τη σύσταση που πραγματοποιείται στις κατά το νόμο οριζόμενες Υπηρεσίες μιας Στάσης, η χρήση του είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή των ιδρυτών. Το περιεχόμενο των πρότυπων καταστατικών που επισυνάπτονται στο παρόν είναι αυστηρά καθορισμένο και υποχρεωτικό και για την συμπλήρωση τους ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που παρατίθενται στα Παραρτήματα Ι, και ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας