Εγκύκλιος Συντονιστικής 8/2020-Μη επιβολή κυρώσεων-αυθαίρετα


ΘΕΜΑ
Μη επιβολή κυρώσεων για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α’ 62), 4014/2011 (Α’ 209) και 4178/2013 (Α’ 174) σύμφωνα με το άρ.105 παρ. 4 Ν.4495/2017.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. Πρωτ. 371/28.02.2020 εγγράφου έξι μελών του Δ.Σ. του ΣΣΕΠΑΔ, αναφορικά με τις απόψεις τους για την υπ’ αριθ. 7/26.02.2020 Εγκύκλιο της Συντονιστικής Επιτροπής, επισημαίνουμε τα εξής: 

Είναι σαφές ότι η κατά παράβαση των διατάξεων των ν. 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017 μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο είναι άκυρη και συνεπώς η επανάληψή του είναι επιβεβλημένη. Ως προς την διόρθωση των προγενεστέρων τίτλων κτήσης, είναι προφανές, ότι ηανωτέρω Εγκύκλιος αναφέρεται στην διόρθωση των τίτλων που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις.Ενδεικτικά αναφέρεται το παράδειγμα: θάνατος προ της 08.08.2013, με έτος αποδοχής το 2015 και έτος τακτοποίησης το 2019. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η διόρθωση της πράξης αποδοχής κληρονομίας. 

Σημειώνουμε ότι όλες οι Εγκύκλιοι της Συντονιστικής Επιτροπής όπως και του ΣΣΕΑΠΑΔ που αναφέρονται επί νομικών θεμάτων της εν γένει συμβολαιογραφικής λειτουργίας και πρακτικής συντάσσονται από τη Νομική Υπηρεσία του ΣΣΕΠΑΔ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας