Ανακοίνωση Συντονιστικής 16-3-2020 – Περιορισμός λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Θέμα: «Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11.3.2020 εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 863) η απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά τη Συνεδρίαση 3708/15-3-2020, με θέμα «Περιορισμός λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και καθορισμός ωρών προσέλευσης κοινού στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, σύμφωνα με την από 11.3.2020 εκδοθείσα πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55 Α΄)» που επισυνάπτεται στο παρόν.

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο ΦΕΚ.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας