Ανακοίνωση Συντονιστικής 24-3-2020 – Μηχανισμός εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης COVID-19

ΘΕΜΑ: Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά έχουν νομοθετηθεί με ΠΝΠ και Υπουργικές Αποφάσεις, τίθεται σήμερα σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου επιχειρήσεις – εργοδότες και εργαζόμενοι να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Οι συμβολαιογράφοι συμπεριλαμβανόμαστε στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (αριθμ. ΚΑΔ 6910 νομικές υπηρεσίες) που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού, όπως ήδη έχουν ενημερωθεί τα μέλη του Συλλόγου της Αθήνας, με την χθεσινή με ΑΠ 462/23.03.2020 ανακοίνωση του ΣΣΕΑΠΑΔ, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Ειδικότερα ως προς τους συμβολαιογράφους που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας, εφαρμόζονται τα εξής:

Α. ως προς τους συμβολαιογράφους – εργοδότες:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 Α περίπτωση α) της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Β΄68), όσοι συμβολαιογράφοι επιθυμούν δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της ανωτέρω από 20.03.2020 ΠΝΠ (ημερομηνία δημοσίευσης 20.03.2020), με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Στην περίπτωση αυτή οι συμβολαιογράφοι – εργοδότες δηλώνουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, προκειμένου να τους χορηγηθεί (στους εργαζόμενους) η αποζημίωση ειδικού σκοπού, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» που προσαρτάται στο ΦΕΚ Β΄994.

Εφόσον οι συμβολαιογράφοι-εργοδότες δεν υποβάλλουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, αποκλείονται από την υπαγωγή τους στα μέτρα αναστολής οφειλών δόσεων ή ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι συμβολαιογράφοι-εργοδότες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, αυθημερόν στον εργαζόμενο, δηλώνοντάς του και τον αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης της πράξης τους στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Προσοχή:

l Όπως ορίζεται στην ανωτέρω από 20.03.2020 ΠΝΠ όσα συμβολαιογραφεία κάνουν χρήση της παραπάνω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη, ενώ υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

l Οι Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση προς ΕΦΚΑ/ΙΚΑ) των εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, υποβάλλονται από τον εργοδότη. Η δαπάνη της πλήρους ασφαλιστικής τους κάλυψης υπολογίζεται επί των ονομαστικών μισθών τους. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Β. ως προς τους εργαζόμενους

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 Β της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Β΄68), οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης σχέσης εργασίας σε συμβολαιογράφο των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Στην περίπτωση αυτή, οι εργαζόμενοι υποβάλλουν υποχρεωτικά στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με το παράρτημα που προσαρτάται στο ΦΕΚ Β΄993, με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (supportemployees.yeka.gr), που τηρείται για τον σκοπό αυτό στη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αναμένεται, η σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα εξειδικεύει τον τρόπο παροχής των σχετικών διευκολύνσεων (φορολογικών, ασφαλιστικών κ.λπ.), καθώς και την τυχόν καταβολή στους ελεύθερους επαγγελματίες, άρα και τους συμβολαιογράφους, που πλήττονται από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19.

Συνημμένα σας αποστέλλονται στο παρόν:

  1. η από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68)
  2. η υπ’ αριθμ. 12997/231/23.03.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 993).
  3. η υπ’ αριθμ. 13031/Δ1.4551/23.03.2020 με τίτλο Τροποποίηση της αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄ 994).

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος  Ρούσκας