Εγκύκλιος Συντονιστικής 11-2020 – Διαδικασία έκδοσης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από e-ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Με την συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύτηκε χθες 23.04.2020 στο ΦΕΚ Β΄ 1559, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 Ν. 4611/2019 (Α΄ 73), αποφασίστηκε η διαδικασία χορήγησης και το περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Ειδικότερα στο Άρθρο 1 αναφέρονται οι πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Στο Άρθρο 2 ρυθμίζονται οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α..

Στο Άρθρο 3 ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Στο Άρθρο 4 ορίζεται το περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Στο Άρθρο 5 ορίζεται το περιεχόμενο και η διαδικασία χορήγησης Βεβαίωσης Οφειλής.

Στο Άρθρο 6 ορίζεται η διάρκεια ισχύος του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Προσοχή: Σύμφωνα με το άρθρο 7, η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου της δημοσίευσης της απόφασης μήνα, δηλαδή από 1η Μαΐου 2020.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας