Εγκύκλιος Συντονιστικής 12/2020 – Νέο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από 01-05-2020

ΘΕΜΑ: «Νέο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α. από 01-05-2020»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά την έναρξη ισχύος από 01-05-2020 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1559/23-04-2020), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 29 ν. 4611/2019 (Α΄ 73/17-05-2019), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 ν. 4611/2019 (Α΄ 73/17-05-2019), ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 23-28 ν. 4611/2019 (Α΄ 73/17-05-2019) για την ασφαλιστική ενημερότητα και καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.

Επομένως, μετά την έκδοση της προαναφερομένης υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β΄ 1559/23-04-2020) και την έναρξη ισχύος της από 01-05-2020, δεν ισχύουν και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητα και βεβαιώσεις οφειλής που έχουν εκδοθεί προ της ημερομηνίας αυτής.

Επισυνάπτονται στην παρούσα τα σχετικά ΦΕΚ.  

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας