Ανακοίνωση Συντονιστικής 29-4-2020 – Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης 600€ στους δικαιούχους επιστήμονες

ΘΕΜΑ: «Καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 600 ευρώ στους δικαιούχους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι όπως ήδη ανακοινώθηκε χθες διά του Τύπου, υπογράφηκε χθες και αναμένεται η δημοσίευση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία θα προβλέπεται η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 600 ευρώ, στους δικαιούχους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στους οποίους συμπεριλαμβανόμαστε και οι συμβολαιογράφοι.

Οι εν λόγω οικονομικές ενισχύσεις θα είναι αφορολόγητες, ανεκχώρητες και ακατάσχετες, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν θα δεσμεύονται και δεν θα συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν θα υπολογίζονται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Δικαιούχοι της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Παρόλα αυτά, συστήνουμε στα μέλη μας που αιτήθηκαν τη συμμετοχή τους στην ως άνω υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση με εξουσιοδότηση μέσω των Κ.Ε.Κ. να επιβεβαιώσουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» (supportemployees.services.gov.gr) ότι η αίτησή τους είναι ενεργοποιημένη. Στην αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία που θα προβλέπεται για όσους δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.

Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, θα δύνανται, μέχρι τις 08.05.2020, να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet, που διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού οφείλει να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού του λογαριασμού (IBAN, τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης, να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η καταβολή θα γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, ο οποίος υποδεικνύεται στην κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενη αίτησή του.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας