Εγκύκλιος_Συντονιστικής 192/2020 – Βασικά στοιχεία νέας ασφαλιστικής ενημερότητας

ΘΕΜΑ: «Βασικά στοιχεία του Νέου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α. από 01-05-2020»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 190/28-4-2020 Εγκυκλίου της ΣΕΣΣΕ για το Νέο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α. που τίθεται σε ισχύ από 01-05-2020, σας ενημερώνουμε για τα βασικά στοιχεία του, όπως αυτά προέκυψαν από την επεξεργασία της υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559). Ειδικότερα:

 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι ή ήταν υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητα για την μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης και για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς (άρθρ. 1 περ. 6 υποπερ. (α) της ανωτέρω Υ.Α.).
 2. Απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για την μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης και για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς εφόσον ο μεταβιβάζων ή ο παρέχων είναι ή ήταν υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας, από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης (άρθρ. 1 περ. 6 υποπερ. (γ) της Υ.Α.).
 3. Και ο συνταξιούχος ως μεταβιβάζων ακίνητο λόγω πώλησης ή παρέχων ακίνητο λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς οφείλει να προσκομίζει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας αν είχε ή έχει μία από τις ιδιότητες που περιγράφονται στην περ. 6 υποπερ. (β) και (γ) του άρθρ. 1 της ανωτέρω Υ.Α.) δηλαδή,
  1. αν είναι ή ήταν
  2. i) μέλος αστικής εταιρείας, ομόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας, διαχειριστής Ε.Π.Ε., διαχειριστής Ι.Κ.Ε. διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος, νόμιμος εκπρόσωπος, εκκαθαριστής, διευθυντής που ασκεί ή ασκούσε διοίκηση σε Α.Ε., διευθυντής, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος, πρόεδρος ή μέλος συνεταιρισμού ή ένωσης συνεταιρισμών, διευθυντής, διαχειριστής και γενικά εντεταλμένος στη διοίκηση δημόσιας, δημοτικής και κοινοτικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οποιουδήποτε νομικού προσώπου αλλοδαπής επιχείρησης και αλλοδαπού οργανισμού εγκατεστημένων στην Ελλάδα ή ημεδαπού ή αλλοδαπού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγκατεστημένου στην Ελλάδα και σε κάθε είδους ιδρύματα και
  3. ii) υποκείμενο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οικοδομικών έργων, οι άδειες των οποίων εκδόθηκαν εντός της τελευταίας εικοσαετίας, από τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

Για την έλλειψη των ιδιοτήτων αυτών ο συνταξιούχος πρέπει να προβαίνει στην Υπεύθυνη Δήλωση που προβλέπεται στο άρθρ. 1 της ανωτέρω Υ.Α.  [ιδ. αντίθετα άρθρ. 2 περ. (1) της Υ.Α.)]

 1. Απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου (λ.χ. υποθήκης, δουλείας) από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα , με την επιφύλαξη του άρθρ. 25 του ν. 4611/2019 (άρθρ. 1 περ. 7 της ανωτέρω Υ.Α.), όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης σε περίπτωση οφειλής (ρυθμισμένης, μη ρυθμισμένης κ.λπ.).
 2. Το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας και οι βεβαιώσεις οφειλής εκδίδονται είτε διαδικτυακά προς τους πιστοποιημένους φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα είτε αυτόματα μέσω του μηχανογραφικού συστήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες e-Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρ. 3 παρ. 3 της ανωτέρω Υ.Α.). Όταν δεν εκδίδεται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, τότε ο χρήσης ενημερώνεται για την οργανική μονάδα στην οποία πρέπει να απευθυνθεί για τη διευθέτηση της οφειλής του (νέα Κ.Υ.Α. προς δημοσίευση).
 3. Η δυνατότητα χρήσης του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαιώσεως οφειλής από το συμβολαιογράφο για μεταβίβαση ακινήτου θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού και της βεβαιώσεως αντιστοίχως.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας