Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2020 – Υπεύθυνη Δήλωση για Ασφαλιστική Ενημερότητα

ΘΕΜΑ«Υπεύθυνη Δήλωση φυσικού προσώπου για τη νέα ασφαλιστική ενημερότητα»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

       Σύμφωνα με την περίπτωση 7 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559), απαλλάσσεται από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της αυτής ως άνω Κ.Υ.Α.. Εφόσον συντρέχει η περίπτωση αυτή, δηλ. το φυσικό πρόσωπο δεν έχει τις ιδιότητες των ως άνω εδαφίων του ανωτέρω άρθρου, δέον είναι το συμβαλλόμενο – φυσικό πρόσωπο να δηλώνει υπευθύνως στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ότι δεν έχει τις ιδιότητες των εδαφίων α’ έως και γ’ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄1559).  Επομένως, μόνον ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, ο φοιτητής και η νοικοκυρά, εφόσον δεν προσκομίζουν ασφαλιστική ενημερότητα, δέον είναι να προβαίνουν στην προαναφερομένη υπεύθυνη δήλωση κατά τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω πώλησης – γονικής παροχής – δωρεάς και κατά τη σύσταση  εμπραγμάτου δικαιώματος επ’ αυτού. 

Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης : «Δηλώνω υπευθύνως ότι δεν έχω τις ιδιότητες των εδαφίων α έως και γ της περίπτωσης 6 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 15435/913/16.04.2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1559)».

Αναμένεται νέα Κ.Υ.Α., η οποία θα εξειδικεύει τα σχετικά με την έκδοση της νέας ηλεκτρονικής ασφαλιστικής ενημερότητας. 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας