Εγκύκλιος Συντονιστικής 28/2015 – Διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ – ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 27/04/2015

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμούς 636/2/31-03-2015 και 636/3/31-03-2015 αποφάσεις της ΕΚΧΑ Α.Ε. (συνημμένο το υπ’αριθμ. 1510864/ΝΔ1262/22-04-2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.), ως ημερομηνία έναρξης της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των

α) Δήμων Ασπροπύργου και Μάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
β) Ιλίου, Πετρουπόλεως και Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
γ) Αλίμου, Ελληνικού, Μοσχάτου και Ταύρου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής
και δ) Δάφνης και Υμηττού της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής

ΟΡΙΣΘΗΚΕ η 27η Απριλίου 2015.

Προσοχή:
Απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας η σύνταξη συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των ανωτέρω περιοχών αν δεν μνημονεύεται στο συμβόλαιο και δεν επισυνάπτεται σε αυτό πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, που εκδίδεται από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Κρίσιμος χρόνος προσκόμισης του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου είναι, όχι ο χρόνος ελέγχου από τον Υποθηκοφύλακα, αλλά ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης