Εγκύκλιος Συντονιστικής 19/2020 – Μη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγρ. 4 & 5 άρθρ. 20 Ν. 3889/2010 στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας

ΘΕΜΑΜη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

​σας ενημερώνουμε, ότι κατόπιν σχετικής επικοινωνίας της Νομικής Υπηρεσίας του ΣΣΕΑΠΑΔ με τη Νομική Διεύθυνση του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, παραμένει σε ισχύ το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1321509/19-9-2013 έγγραφο της τ. Υποδιευθύντριας της Νομικής Διεύθυνσης της πρώην Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. Ρένας Κουκούτση, σύμφωνα με το οποίοκατά την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία εγγραπτέων συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής κληρονομίας με τις οποίες επέρχεται κτήση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ως συνέπεια κληρονομικής (καθολικής) διαδοχής, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο ΑΚ 1193, δεν ελέγχεται, η επισύναψη πιστοποιητικού της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών κατά το άρθρο 20 παρ. 4 του N. 3889/2010, αφού οι πράξεις αυτές δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω διάταξης. Το συγκεκριμένο έγγραφο περιλαμβάνεται στη υπ’ αριθμ. 49/2013 (Α.Π. 254/04.10.2013) Εγκύκλιο της ΣΕΣΣΕ.

​Κατόπιν των ανωτέρω, και μετά την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 με το άρθρο 48 παρ. 8β’ Ν. 4685/2020 (Α’ 92), δεν απαιτείταιη επισύναψη των πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας και δεν ελέγχεται η επισύναψη των πιστοποιητικών των ανωτέρω παραγράφων κατά την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία εγγραπτέων συμβολαιογραφικώνπράξεων αποδοχής κληρονομίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας