Ανακοίνωση Συντονιστικής 2020-Δελτίο τύπου-Τηλεδιάσκεψη ΣΕΣΣΕ με Υπουργό Επικρατείας κ.Γεώργιο Γεραπετρίτη

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την 14/05/2020, σε συνέχεια του με ΑΠ 210/11.05.2020 εγγράφου της ΣΕΣΣΕ, η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη της ΣΕΣΣΕ με τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

1) Η ηλεκτρονικοποίηση σειράς ενεργειών που μέχρι σήμερα, ο συμβολαιογράφος διενεργεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του χειρόγραφα και με επιτόπιες επισκέψεις σε διάφορους Φορείς και Υπηρεσίες, καθώς και τα προβλήματα που υφίστανται σχετικά με την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

2) Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ο έλεγχος αυτής κατά την υποβολή της στις ΔΟΥ και ορισμός της ευθύνης των συμβολαιογράφων στο να ανταποκρίνονται τα προσδιοριστικά του μεταβιβαζόμενου / κληρονομιαίου ακινήτου ή δικαιώματος στο συμβόλαιο στοιχεία προς εκείνα της δήλωσης του ΦΜΑ.

3) Η απλούστευση του συστήματος προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων.

Επί των ως άνω θεμάτων ο κ. Υπουργός Επικρατείας εξέφρασε τα κατωτέρω :

1) Επί του θέματος της ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών που μας αφορούν, τόνισε ότι είναι εξαιρετικά υψηλή για όλους μας η ανάγκη να ηλεκτρονικοποιηθεί το σύστημα μεταβίβασης ακινήτων και αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και έθεσε τη βάση για τη δημιουργία επαφών τόσο υψηλής πολιτικής, που θα καθορίζει και θα συντονίζει την κατεύθυνση των εργασιών, όσο και σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου μέσω των υποβληθησόμενων προτάσεων να έχουμε εν τέλει ένα πιο άρτιο σύστημα.

2) Επί του θέματος της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης του φόρου μεταβίβασης ακινήτων και της απλούστευσης του συστήματος προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας ο κ. Υπουργός, πέραν της γνώσης του για το αντικείμενο και τα προκύψαντα προβλήματα, μας έκανε κοινωνούς ενός τρίπτυχου σχεδίου δράσης και συγκεκριμένα :

α) της ψηφιοποίησης της όλης διαδικασίας, όπου όλα τα δεδομένα γεωχωρικά στοιχεία των ακινήτων θα βρίσκονται σε μία πλατφόρμα, η οποία θα είναι έτοιμη σύντομα και η αντικειμενική αξία ακινήτων θα υπολογίζεται με ασφάλεια μέσω των σχετικών αλγορίθμων.

β) της κωδικοποίησης της νομοθεσίας, που αφορά τη μεταβίβαση των ακινήτων, κωδικοποίηση, που αφορά όχι μόνο την ερμηνεία αλλά κυρίως την αποκάθαρση απαρχαιομένων και αλληλοσυγκρουόμενων διατάξεων, ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κώδικας, που θα επιλύει τα προκύπτοντα μέχρι σήμερα προβλήματα και

γ) της εκπαίδευσης των συμβολαιογράφων στη νέα πλατφόρμα ψηφιοποίησης, εκπαίδευση, που θα είναι ουσιαστική και θα διαρκέσει ικανό χρονικό διάστημα ώστε να εξοικειωθούμε με τα νέα συστήματα.

Συμφωνήθηκε αφενός η παρουσία εκπροσώπου της ΣΕΣΣΕ ως project manager στην υλοποίηση του νέου ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής δηλώσεων κεφαλαίου, το οποίο, όπως ενημερωθήκαμε, σε μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει και αφετέρου οι συναντήσεις της ΣΕΣΣΕ, ως μοναδικού θεσμικού εκπροσώπου της Ελληνικής συμβολαιογραφίας με τους αρμόδιους Υπουργούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Επιπρόσθετα τα θεσμικά μας όργανα, Σύλλογοι και ΣΕΣΣΕ, να υποβάλλουν εντός ευλόγου χρόνου προτάσεις για ολόκληρο το πλέγμα φορολογίας κεφαλαίου και του αντικειμενικού προσδιορισμού.

Τονίστηκε δε από τον κ. Υπουργό στην ως άνω τηλεδιάσκεψη ότι το υπάρχον μέχρι σήμερα σύστημα του εκ των προτέρων ελέγχου της δήλωσης ΦΜΑ, επιβαρύνει αρκετά γραφειοκρατικά το σύστημα και ότι μετά την υλοποίηση όλων των ανωτέρω δεν θα υπάρχει ανάγκη να διενεργείται προληπτικός έλεγχος των δηλώσεων αλλά δειγματοληπτικός κατασταλτικός.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας