Επείγουσα Ανακοίνωση 27-5-2020 – Ένορκες Βεβαιώσεις

ΘΕΜΑΤροπολογία για προσκόμιση ενόρκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται από δικηγόρους

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Κύρωση α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις», που βρίσκεται στη φάση της επεξεργασίας από την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, κατατέθηκε η υπ’ αριθμ. 316/52 27.5.2020 τροπολογία ρύθμισης θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στηνπαράγραφο 6 του άρθρο 1 αυτής, με τίτλο «Διατάξεις για την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης», εισάγεται η δυνατότητα στους διαδίκους να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου, με το εξής περιεχόμενο:

«6. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr».

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 16 του αυτού ως άνω άρθρου, οι διατάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω δυνατότητα οι διάδικοι να μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου, ισχύουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020.

Είναι γνωστό, ότι λόγω των μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού, με σχετική απόφαση της Ελληνικής Πολιτείας, όπως αυτή εκφράστηκε νομοθετικά, οι πάσης φύσεως ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονταν ενώπιον του Ειρηνοδικείου δεν μπορούσε ούτε μπορεί να ληφθούν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναζητούσε εναλλακτική λύση και μάλιστα με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος, προκειμένου να αποδεσμεύσει τα Ειρηνοδικεία από την λήψη ενώπιόν τους ενόρκων βεβαιώσεων. 

Κατά τη συνεδρίαση της 13ης Μαΐου 2020, η ΣΕΣΣΕ αποφάσισε με πλειοψηφία 8 έναντι 1 να γίνει διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τα εξής θέματα:

1) την αποκλειστική λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον των συμβολαιογράφων,

2) την διενέργεια των προσημειώσεων ενώπιον του συμβολαιογράφων,

3) τη δημοσίευση των διαθηκών από τους συμβολαιογράφους.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της ΣΕΣΣΕ και κινούμενος εντός του πλαισίου της εντολής που έλαβα από αυτή, πραγματοποιήθηκαν σχετικές συναντήσεις με πολιτειακούς και υπηρεσιακούς παράγοντες και μεταφέρθηκαν τα αιτήματα και οι προτάσεις του ανώτατου θεσμικού οργάνου της Ελληνικής Συμβολαιογραφίας.

Σημειώνεται δε, ότι όταν πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές συναντήσεις με τους ανωτέρω παράγοντες της Πολιτείας, είχε ήδη κατατεθεί πρόταση από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρων, η οποία συνοδευόταν από σχετική οικονομική πρόταση, η οποία δεν θα μπορούσε να καλύψει το κόστος της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης.

​ Τελικά, η Ελληνική Πολιτεία αποφάσισε την ανωτέρω ρύθμιση.