Εγκύκλιος Συντονιστικής 19/2015 – Μη γνήσια πιστοποιητικά

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε το με αριθμό πρωτ. Φ138596/29173/14/17-01-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής, Γεν. Δ/νση Ιθαγένειας & Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δ/νση Ιθαγένειας, Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας.

Από το περιεχόμενο του άνω εγγράφου προκύπτει ότι τα προσκομισθέντα στις αναφερόμενες σ’ αυτό συμβολαιογραφικές πράξεις αναγνώρισης τέκνου, πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης αντίστοιχα, που φέρονται ότι εκδόθηκαν από την Εθνική Επιτροπή Πληθυσμού της Νιγηρίας δεν έχουν εκδοθεί από την υπηρεσία αυτή και δεν είναι γνήσια.

Παρακαλούμε πριν την υπογραφή αντίστοιχων συμβολαιογραφικών πράξεων να επικοινωνείτε για την έγκυρη ενημέρωσή σας με την υπηρεσία που αναγράφεται στο κοινοποιούμενο με την παρούσα έγγραφο.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης