Εγκύκλιος Συντονιστικής 18/2015 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1015

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε την ΠΟΛ 1015/14-1-2015 (ΦΕΚ Β 245/17-2-2015),με θέμα «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

Με την ανωτέρω ΠΟΛ αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1004/2015 σχετικά με την υποχρέωση ή μη τροποποιήσεων δηλώσεων στοιχείων ακινήτων των αντίστοιχων ετών όταν η επιφάνεια του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από αυτήν που αναγράφεται στον τίτλο κτήσης.

Κατά συνέπεια η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1004/2015 έχει ως ακολούθως: «8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στο συμβολαιογραφικό έγγραφο αναγράφονται στοιχεία οικοπέδου ή γηπέδου διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στον τίτλο κτήσης, λόγω νεότερης καταμέτρησης, τότε το πιστοποιητικό για τα έτη 2010 έως και 2013 θα εκδοθεί με τα περιγραφικά στοιχεία του τίτλου κτήσης, ενώ για το έτος 2014 και επόμενα έτη ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν. 4223/2013.

Αν οικόπεδο ή γήπεδο ή κτίσμα έχει αναγραφεί στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για όλα ή κάποια από τα έτη με επιφάνεια μεγαλύτερη του τίτλου του ή, αν δεν υπάρχει τίτλος, με επιφάνεια μεγαλύτερη της πραγματικής του κατάστασης, δεν απαιτείται, για τη λήψη πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., τροποποίηση των δηλώσεων των αντίστοιχων ετών και ως εκ τούτου, στο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., το ακίνητο περιγράφεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις οικείες δηλώσεις.»

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης