Εγκύκλιος Συντονιστικής 17/2015 – Διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1502289/ΝΔ 247/16-02-2015 εγγράφου της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 1502289/ΝΔ 247/16-02-2015 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. των αναμορφωμένων κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για τα ακίνητα των κτηματογραφημένων περιοχών».

Από το περιεχόμενο του άνω εγγράφου προκύπτει, ότι με την υπ’ αριθμόν 50176/5-12-2014 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ που τροποποίησε-συμπλήρωσε προηγούμενη απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, ρυθμίστηκε η ηλεκτρονική αναζήτηση από τους δικαιούχους των αρχικών εγγραφών των στοιχείων των ακινήτων και των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους που συμπεριλήφθηκαν στους τελικούς αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα. Παρέχονται δε οδηγίες στους χρήστες για την αναζήτηση των στοιχείων και η δυνατότητα δωρεάν ηλεκτρονικής θέασης αποσπασμάτων από τους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες και από τα τελικά κτηματολογικά διαγράμματα.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης