Εγκύκλιος Συντονιστικής 16/2015 – Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα ( 24 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Αγ. Νικολάου, Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης (5 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς (7 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας, Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών (3 έγγραφα) και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης