Ανακοίνωση Συλλόγου 8-7-2020 – Μη αποδοχή αντιγράφων δηλώσεων ΦΜΑ από υποθηκοφύλακες

ΘΕΜΑ: «Μη αποδοχή αντιγράφων δηλώσεων ΦΜΑ από Υποθηκοφύλακες»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Περιήλθε σε γνώση μας, ότι δημιουργήθηκαν προβλήματα από ορισμένους υποθηκοφύλακες αναφορικά με την ισχύ των αντιγράφων των δηλώσεων που χορηγούνται από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423/18-06-2020 Β’) Aπόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για τις δηλώσεις που χορηγήθηκαν από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας έως την έναρξη ισχύος της προαναφερομένης αποφάσεως.

Στο άρθρο 2 παρ. 4 και 5 της προαναφερομένης Aποφάσεως Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ρητώς ορίζεται: «4. Τα αντίγραφα των δηλώσεων και τα πιστοποιητικά που χορηγούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα έχουν ισχύ πρωτοτύπου.

  1. Αντίγραφα δηλώσεων και πιστοποιητικά που έχουν χορηγηθεί, από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπία έχουν ισχύ πρωτοτύπου».

Δέον είναι, προς αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού,  να σημειώνεται στο αντίγραφο της δήλωσης το κάτωθι κείμενο:

«Σημειώνεται ότι η παρούσα δήλωση υπέχει θέση πρωτοτύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Α.1137/2020 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 2423/18-06-2020 Β’)».

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας