Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2020 – Απάντηση e-ΕΦΚΑ επί παρατηρήσεων και ερωτημάτων σχετικά με Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαιώσεις Οφειλής

ΘΕΜΑ: «Απάντηση e-ΕΦΚΑ επί παρατηρήσεων και ερωτημάτων που ετέθησαν από τον ΣΣΕΑΠΑΔ αναφορικά με τα Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας και τις Βεβαιώσεις Οφειλής»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Κατά την εφαρμογή των νέων διατάξεων για τη χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, διαπιστώσαμε προβλήματα και ζητήματα, τα οποία αφού καταγράψαμε και ταξινομήσαμε, θέσαμε υπ’ όψη της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, και με σχετικά παραδείγματα, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 906/19-6-2020 έγγραφο του Συλλόγου.

Ο e-ΕΦΚΑ με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 154226/13-7-2020 έγγραφό του απάντησε στο ανωτέρω έγγραφό μας, το οποίο σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας. Για την καλύτερη κατανόηση των απαντήσεων και προς διευκόλυνση της ανάγνωσης του απαντητικού εγγράφου του e-ΕΦΚΑ, ακολουθεί στο τέλος του παρόντος εγγράφου σχετικός Πίνακας που συντάχθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Συλλόγου.

Εκκρεμεί η απάντηση του e-ΕΦΚΑ επί του υπ’ αριθμ. πρωτ. 989/3-7-.2020 ερωτήματος του Συλλόγου, με τίτλο «Βεβαίωση Οφειλής / μη επάρκεια τιμήματος για κάλυψη του συνόλου ή μέρους των οφειλόμενων προς τον ΕΦΚΑ ποσών».

Όπως αναφέρει σχετικά στο ανωτέρω απαντητικό του έγγραφο ο e-ΕΦΚΑ, αναμένεται νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη χορήγηση ΑΑΕ στους εργολάβους (για τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που αποτελούν μέρος του εργολαβικού ανταλλάγματος) και τις ομόρρυθμες εταιρείες (στη κατεύθυνση να μην λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε αυτές, και ως εκ τούτου, σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ανήκει λ.χ. σε μια Ο.Ε., θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας μόνο για τις εργοδοτικές οφειλές και δεν θα ελέγχονται οι ατομικές οφειλές των μελών της).

Επίσης, ο e-ΕΦΚΑ επεξεργάζεται σχέδιο ανακεφαλαιωτικού Γενικού Εγγράφου που θα αφορά τη χορήγηση, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4611/2019, των:

  • Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτων (με παραδείγματα – υποδείγματα),
  • Αποδεικτικών Ασφαλιστικής Ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες, και
  • Βεβαιώσεων Μη Οφειλής και Οφειλής για Είσπραξη Λογαριασμών Δημοσίων Έργων.

Θα θέλαμε επ’ ευκαιρίας να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους συμβολαιογράφους, που με περίσσια υπομονή και έντονο ζήλο, συνεχώς όλο αυτό το διάστημα μας ενημέρωναν και εξακολουθούν να μας ενημερώνουν για τις δυσλειτουργίες του Συστήματος χορήγησης ΑΑΕ του e-ΕΦΚΑ, συνδράμοντας με τον τρόπο αυτό στην καταγραφή και σύνταξη των σχετικών παρατηρήσεων / ερωτημάτων, που ετέθησαν προς τον φορέα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας