Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης – 24.7.2020 και 28.7.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούν τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων» και του άρθρου 1 του Π.Δ. 190/15.5.1991 να προσέλθουν σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις                         24 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30΄μ.μ., στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 160 & Πέτρου Ράλλη, Αθήνα).

Όσοι εκ των συναδέλφων κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από την έδρα του Συλλόγου, είναι δυνατόν με επιστολή τους προς τη Συνέλευση ν’ αντιπροσωπευθούν από συνάδελφό τους. Κάθε συμβολαιογράφος μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα μόνο συνάδελφό του (άρθρο 1 παρ.3 του Π.Δ.190/1991).

Αν δεν υπάρξει η υπό του νόμου οριζόμενη απαρτία (τουλάχιστον το 1/6 των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου), η Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς νέα πρόσκληση την  Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 στον αυτό τόπο (Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων) και ώρα (16:30 μ.μ.) με τα αυτά θέματα, οπότε συνεδριάζει και αποφασίζει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων (άρθρα 105 παρ.2 του Ν.2830/2000 και 1 παρ.4 του Π.Δ.190/1991, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.
  2. Υποβολή του αναμορφωμένου και εγκριθέντος ομόφωνα από το Δ.Σ. προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγήτρια κα Ευτ.Καραστάθη).
  3. Συζήτηση και ψηφοφορία για το υπ’ αριθμ. 2 θέμα της ημερήσιας διάταξης.
  4. Ενημέρωση για την εξέλιξη των εξής θεμάτων:

α) Ενημέρωση από μέλη της μειοψηφίας για τις ενέργειες σε σχέση με τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν.4646/2019, σύμφωνα με την από 26.1.2020 απόφαση της Γ.Σ.

β) Θέματα Υπουργείου Οικονομικών (εισηγητής κ. Γεωργ. Ρούσκας).

γ) Κτηματολόγιο (εισηγητής κ. Θεοδ. Χαλκίδης).

δ) Θέματα Υπουργείου Δικαιοσύνης (εισηγήτρια κα Ελένη Κοντογεώργου).

ε) Θέματα Υπουργείου Εργασίας (Ασφαλιστικό συμβολαιογράφων-ασφαλιστική

ενημερότητα).

  1. Κρατικά συμβόλαια.
  2. Τοποθετήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Τοποθετήσεις μελών της Γενικής Συνέλευσης και γενική συζήτηση.
  4. Λήψη αποφάσεων.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2020
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας