Ισολογισμός 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1-1-2014 ΜΕΧΡΙ 31-12-2014

Α. ΕΣΟΔΑ
1.- Υπόλοιπο Ταμείου 31-12-2013 – 12.114,94
2.- Συνδρομές – Εγγραφές νέων μελών – 3.535,00
3.- Τόκοι – 24,73
————-
ΣΥΝΟΛΟ – 15.674,67

Β. ΕΞΟΔΑ
1.- Αμοιβές παροχής υπηρεσιών προς τρίτους – 4.800,00
2.- Γενικά έξοδα – 369,00
3.- Ταχυδρομικά τέλη – 369,68
4.- Έξοδα εκδηλώσεων – 1.479,00
5.- Φωτοτυπίες – 21,10
———–
ΣΥΝΟΛΟ – 7.038,78

Για νέα χρήση ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ – 8.635,89

ΣΥΝΟΛΟ – 15.674,67

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ
1.- EUROBANK – 8.550,56
2.- Μετρητά στο Ταμείο – 85,33
ΣΥΝΟΛΟ – 8.635,89

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΔΡΑΓΙΟΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Α. ΔΡΑΓΙΟΣ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΦΟΥΡΛΗΣ

Τα μέλη
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞ. ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΥΡΑ ΔΟΜΝΙΚΗ ΜΕΛΟΣ