Προϋπολογισμός 2015

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
ΧΡΗΣΗ 2015
Α΄ ΕΣΟΔΑ
1.- Υπόλοιπο Ταμείου 31-12-2014 – 8.635,89
2.-Εγγραφές νέων μελών 2015 100×5=500 – 500,00
3.- Συνδρομές νέων μελών ετών 2014-2015 (200Χ15) – 3.000,00
4.- συνδρομές μελών προ του 2014 (150Χ15) – 2.250,00
5.- Ενίσχυση από Συμβ/κό Σύλλογο Αθηνών – 3.000,00
—————
14.385,89

Β΄ ΕΞΟΔΑ

1.- Για παροχή υπηρεσιών – αμοιβών τρίτων – 4.800,00
2.- Γενικά έξοδα – 400,00
3.- Ταχυδρομικά τέλη – 200,00
4.- Γραφική ύλη – Φωτοτυπίες – 100,00
5.- Συμμετοχή σε εκδηλώσεις Συλλόγου – 1.500,00
6.- Για κοινωνικές υποχρεώσεις – 300,00
7.- Έξοδα Γραφείου – 300,00
————
ΣΥΝΟΛΟ – 7.600,00

Υπόλοιπο για νέα χρήση – 6.785,89
————
ΣΥΝΟΛΟ – 14.385,89

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΔΡΑΓΙΟΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ
Α. ΔΡΑΓΙΟΣ
Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΦΟΥΡΛΗΣ

Τα μέλη
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΔΟΥ ΑΛΕΞ. ΜΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΥΡΑ ΔΟΜΝΙΚΗ ΜΕΛΟΣ