Εγκύκλιος Συντονιστικής 25-2020 – Μη επισύναψη πιστοποιητικών άρθρ. 20 Ν. 3889-2010 στις αποδοχές κληρονομιάς

ΘΕΜΑ: «Οδηγία Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ: Μη απαίτηση επισύναψης πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, στις πράξεις αποδοχής κληρονομίας».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 19/2020 Εγκυκλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και κατόπιν σχετικού αιτήματος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς –Αιγαίου και Δωδεκανήσου, που υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 837/04.06.2020 έγγραφό του και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας του Συλλόγου με τους αρμόδιους φορείς, η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε την συνημμένη στην παρούσα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/54730/2468/03.09.2020 οδηγία, σύμφωνα με την οποία δεν επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής των παρ. 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010, όπως πλέον ισχύουν, και των προβλεπόμενων σε αυτές υποχρεώσεων και στις δηλώσεις αποδοχής κληρονομίας, στις οποίες δεν είναι υποχρεωτική η κατάρτιση τοπογραφικού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στην υπ’ αριθμ. 19/2020 Εγκύκλιο της ΣΕΣΣΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Εγκύκλιο ΣΕΣΕ, και μετά την τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010 με το άρθρο 48 παρ. 8β’ Ν. 4685/2020 (Α’ 92), δεν απαιτείται η επισύναψη των πιστοποιητικών των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 Ν. 3889/2010, όπως ισχύει στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας και δεν ελέγχεται η επισύναψη των πιστοποιητικών των ανωτέρω παραγράφων κατά την καταχώριση στα κτηματολογικά βιβλία εγγρα-πτέων συμβολαιογραφικών πράξεων αποδοχής κληρονομίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας