Ανακοίνωση ορθή επανάληψη Εγκυκλίου Συντονιστικής 12/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με τη υπ’αριθμ. 12/30-01-15 εγκύκλιο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. εκ παραδρομής στην §9 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005 αναγράφηκε ημερομηνία 31-03-2015 αντί του ορθού 30-12-2014.Παρατίθεται στη συνέχεια η παράγραφος 9 του Ν.3427/2005 κατά το ορθό της περιεχόμενο:

1.- Άρθρο 23 § 9 Ν. 3427/2005
9. «Σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που υποβάλλονται μέχρι και την «30ή Δεκεμβρίου 2014», για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης «των ετών 2010, 2011,» 2012 και 2013, εκτός εάν προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή. Στην περίπτωση κατά την οποία από τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει, κατά το οικείο έτος, ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας προς επιστροφή, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.»

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης