Ανακοίνωση 14-9-2020 – Υποβολή Αιτήσεων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. (άρθρ. 16 Ν. 4182/2013)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην τακτική κλήρωση εγγεγραμμένων στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας στέλνουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 155029/9-9-2020 ανακοίνωση της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών, με την οποία γίνεται πρόκληση για την κατάθεση αιτήσεων μέχρι 31-10-2020 (ημέρα Σάββατο) για συμμετοχή στη δημόσια κλήρωση που θα διενεργηθεί τον Ιανουάριο 2020 ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Εκτελεστών Διαθηκών κ.λπ. του άρθρ. 16 Ν. 4182/2013.

Η αίτηση εγγραφής με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας & Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) – Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωφελών Περιουσιών/Υποβολή αιτήσεων, στοιχείων & εγγράφων, με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet.

Με τιμή

                Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γενικός Γραμματέας
          Γεώργιος Ρούσκας                                                     Θεόδωρος Χαλκίδης