Ανακοίνωση Συλλόγου 1-10-2020 – Ν. 4727/2020 (Α184) Ψηφιακή Διακυβέρνηση

ΘΕΜΑ: Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας, σας ενημερώνουμε, ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Α’ 184) ο νόμος με τίτλο «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις».

Για την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου απαιτείται η έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων και λοιπών διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρ. 107 και σε συνδυασμό με το άρθρ. 106 του νόμου.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                Θεόδωρος Χαλκίδης