Εγκύκλιος Συντονιστικής 26-2020-Ταυτότητα κτιρίου από 1.10.2020 έως έναρξη λετουργίας μητρώου αρθρ.62 Ν.4495/2017

ΘΕΜΑ: «Ταυτότητα Κτιρίου από 01-10-2020 έως την έναρξη λειτουργίας του μητρώου του αρ. 62 ν. 4495/2017 (ταυτότητας κτιρίου)»

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. πρωτ. 375/21-09-2020 εγγράφου της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χθες εξεδόθη Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του αρ.102 του ν. 4495/2017, για το διάστημα της μη λειτουργίας  του μητρώου 62 (Ταυτότητα Κτιρίου) του ν. 4495/2017. Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, από την 01-10-2020 και εφεξής, έως την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου του αρ. 62 του ν. 4495/2017, οι συνέπειες των υπαγωγών στο ν. 4495/2017 επέρχονται χωρίς να απαιτείται καταχώρηση της ταυτότητας κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1η Οκτωβρίου 2020.

Συνημμένη η σχετική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ.

Σημειώνονται:

Α.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 102, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 παρ. 1 Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/23.07.2020.`Εναρξη ισχύος, σύμφωνα με την παρ.5 του αυτού άρθρου, από 1.7.2020) , ορίζει ότι : «Για τις αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις του άρθρου 96 που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, η αίτηση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Εντός της προθεσμίας αυτής ισχύουν οι εκπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 101. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας αυτής και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος μόνο για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 (Α`174) και των κατηγοριών 1 έως και 4 του άρθρου 96 του παρόντος που είναι προγενέστερες της 28ης Ιουλίου 2011. Για τις υπαγωγές που θα γίνουν από την 1η Οκτωβρίου 2020 και μέχρι τις 31 Μαρτίου 2026 το ενιαίο ειδικό πρόστιμο θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά τα οριζόμενα στις περ. β` έως στ` της παρ. 3. Στις περιπτώσεις αυτές, η καταχώριση της ταυτότητας του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 62 του παρόντος αποτελεί όρο για την επέλευση των συνεπειών της υπαγωγής.»

Β. Το άρθρο 62 ν. 4495/2020, ορίζει ότι:

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 52 έως 61.»

Μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η εν λόγω απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος  και Ενέργειας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας