ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το πρώτο εδάφιο της περ. Β΄ του άρθρου 20 Ν. 4251/2014, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 226 Ν.4635/2019 (Α΄167), έθετε ως χρόνο εξόφλησης της αξίας του ακινήτου την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου (χωρίς δηλαδή να αναγράφει «έως και την υπογραφή του αντίστοιχου οριστικού συμβολαίου και/ή της συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης»), με αποτέλεσμα ουσιαστικά να αποκλείονται από την υπαγωγή στο πρόγραμμα «golden visa», οι αγοραπωλησίες με πίστωση τιμήματος κατά την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου και εξόφληση αυτού με συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης.

Προκειμένου να επιλυθεί το σοβαρό αυτό ζήτημα, η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής την συνημμένη στο παρόν υπ’ αριθ. Πρωτ. 527/12.12.2019 επιστολή της, περιγράφοντας το πρόβλημα και προτείνοντας την τροποποίηση της εν λόγω διάταξης.

Με το άρθρο 38 παρ. 2 Ν.4686/2020 (Α΄96) τροποποιήθηκε η εν λόγω διάταξη συμπεριλαμβάνοντας και την περίπτωση του πιστούμενου τιμήματος και η οποία διαμορφώθηκε ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης και, σε περίπτωση που τελούν υπό αίρεση της καταβολής πιστούμενου τιμήματος, από τις αντίστοιχες νόμιμα μεταγεγραμμένες συμβολαιογραφικές πράξεις εξόφλησης και άρσης διαλυτικής αίρεσης, ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς πριν την υποβολή του αιτήματος για τη χορήγηση της μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή».

Επιπλέον, σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης του έκτου εδαφίου της περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 σας επισυνάπτουμε την αρχική πρόταση των συναρμοδίων Υπουργών. Το τελικό περιεχόμενό της, μετά και τις παρεμβάσεις του Συλλόγου μας, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4483, και σας απεστάλη χθες με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1444 ανακοίνωση του Συλλόγου μας.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας