Εγκύκλιος Συντονιστικής 8/2015 – Κοινοποίηση απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ για ηλεκτρονική υποβολή εγγραπτέων πράξεων

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε την με  αριθμό 55776/30-12-2014 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 3584/31-12-2014) με θέμα «Ηλεκτρονική υποβολή στην κεντρική βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων κατά το άρθρο 1 (παρ.4) του Ν.2308/1995 (Α΄/114)» με την συνοδεύουσα αυτή με αριθμό πρωτ. 1501523/ΝΔ 147/20-1-2015 επιστολή της ΕΚΧΑ Α.Ε., για να λάβετε γνώση.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης