Εγκύκλιος Συντονιστικής 35-2020 – Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου – Αποδοχή γνωμοδοτήσεων – άρθρο 20 Ν. 4251/2014

 

ΘΕΜΑ: «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδοτήσεων σχετικά με το άρ.20 Β του ν.4251/2014».

 

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το συνημμένο στο παρόν υπ’ αριθ. Πρωτ. Οικ. 39055/16.11.2020 έγγραφό της η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημερώνει για την αποδοχή των υπ’ αριθ. 22/2020 και 230/2019 γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τακτικής Ολομέλειας και Δ΄ Τμήματος αντίστοιχα).

Συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. 22/2020 γνωμοδότησή του η Β΄ Τακτική Ολομέλεια γνωμοδοτεί ότι ο ανήλικος πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του «επενδυτή» των διατάξεων του άρ.20 Β παρ. 1 περιπτ. (β) του ν. 4251/2014, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Με την υπ’ αριθ. 230/2019 γνωμοδότησή του το Δ΄ Τμήμα γνωμοδοτεί ότι δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση της άδειας διαμονής «επενδυτή»  των διατάξεων του άρ.20 Β  παρ.1  περιπτ. (β) του ν. 4251/2014, στο γονέα ανηλίκου πολίτη τρίτης χώρας ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, ως φορέα της γονικής του μέριμνας.

Η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής με το ανωτέρω έγγραφό του μας γνωρίζει ότι περιπτώσεις που τυχόν ανακύψουν θα εξετάζονται υπό το πρίσμα των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων, οι οποίες καθίστανται υποχρεωτικές.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης