Ανακοίνωση Συλλόγου 19-11-2020 – Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΣΣΕΑΠΑΔ από 7-11-2020 έως 30-11-2020

ΘΕΜΑ: «Αποκλειστικά με τηλεσυνδιάσκεψη οι λειτουργίες των Διοικητικών Συμβουλίων»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Η Πολιτεία προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θέσπισε μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας. Στα ως άνω μέτρα συμπεριλαμβάνονται και  οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, οι οποίες για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τηλεσυνδιάσκεψης.

Εξαίρεση δε στον ως άνω θεσπιζόμενο κανόνα, αποτελεί η υπ’ αριθμ. 427 με αριθμ. πρωτ. 77440/13.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφορά αποκλειστικά στην λειτουργία συλλογικών οργάνων των Περιφερειών και μόνο για τα Όργανα αυτών.

Συνεπώς, οι συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., όπως και των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, γίνονται αποκλειστικά  μέσω τηλεσυνδιάσκεψης.

 Συνημμένα σας αποστέλλεται η ανωτέρω Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 427 με αριθμ. πρωτ. 77440/13.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης