Ανακοίνωση Συλλόγου 20-11-2020 – Ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: «Ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 306179/19.11.2020 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ με θέμα τη διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης Ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο, με την νέα αναβαθμισμένη Υπηρεσία εκδίδεται ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μετά από έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών κάθε ασφαλιστέας δραστηριότητας, με τις προϋποθέσεις που τίθενται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σε περιπτώσεις μη συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας λόγω π.χ. οφειλών, θα δημιουργείται Ενημερωτικό Σημείωμα Οφειλών ανά πιστοποιημένο Φορέα, με το οποίο ενημερώνεται ο υπόχρεος, προκειμένου να προβεί στην τακτοποίηση της οφειλής (εξόφληση ή ρύθμιση), ώστε να είναι δυνατή η έκδοση ενιαίου ΑΑΕ.

Στο σύστημα του e-ΕΦΚΑ αναμορφώθηκαν πεδία και προστέθηκαν νέες λειτουργικότητες, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο.

Ως προς τη Βεβαίωση Καταχώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης (μόνο για τους πιστοποιημένους Φορείς), το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη, κατά την είσοδό του στην εφαρμογή «Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας των Φορέων», να καταχωρεί την επιλογή «Καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εξαίρεσης». Η νέα δυνατότητα έχει προστεθεί στο μενού «Νέα Αίτηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας» και η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο.

Στο ανωτέρω έγγραφο περιγράφονται οι πράξεις και οι συναλλαγές, για τις οποίες απαιτείται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας και η σχετική διαδικασία καθώς και η διάρκεια ισχύος του.

Στο συγκεκριμένο έγγραφο αναλύονται τα βήματα για την πρόσβαση στην Υπηρεσία και την λήψη του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τους πιστοποιημένους φορείς και παρατίθενται υποδείγματα εκτύπωσης εντύπων.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης