Εγκύκλιος Συλλογου 6-2020-Π.Ε.Α.-χώροι στάθμευσης

ΘΕΜΑ: «Δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ για τους χώρους στάθμευσης (ανοικτούς ή κλειστούς)»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/111748/705/19.11.2020 Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ με τίτλο “Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν.4122/2013 για την «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»”.

Μεταξύ άλλων στην ανωτέρω Εγκύκλιο αναφέρεται ότι όλα τα νέα κτίρια ή κτιριακές μονάδες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ (σχετ. γ’ της Εγκυκλίου) και εξειδικεύονται στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης» (σχετ. ε’ της Εγκυκλίου) και ιδίως στο κεφάλαιο 7 αυτής.

Εξαιρούνται από την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων οι διάφορες κατηγορίες κτιρίων (παρ. 7 του άρθρου 4 του σχετ. α’ της Εγκυκλίου), μεταξύ αυτών οι “Περιπτώσεις ιδιοκτησιών οι οποίες εκ της πολεοδομικής χρήσης δεν είναι «δομικά έργα» ή δεν έχουν την έννοια του κτιρίου ή κτιριακής μονάδας του σχετ. α’ της Εγκυκλίου (που σύμφωνα με το άρθρο 2 του σχετ. α’ της Εγκυκλίου είναι «στεγασμένη κατασκευή με τοίχους για την οποία χρησιμοποιείται ενέργεια προς ρύθμιση των κλιματικών συνθηκών εσωτερικού χώρου»), οι οποίες δεν εξετάζονται στο πλαίσιο του νόμου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και συνεπώς δεν έχουν καμία απαίτηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις των ανοικτών ή κλειστών χώρων στάθμευσης οχημάτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, περίπτερα, υπαίθρια θέατρα, υπαίθριοι συναυλιακοί χώροι, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα τροχόσπιτα, πλυντήρια αυτοκινήτων, κτηνοτροφικές – πτηνοτροφικές μονάδες, στάβλοι, σφαγεία κ.ά.”.

Συνεπώς, και με την ανωτέρω Εγκύκλιο, επιβεβαιώνεται ότι για τις περιπτώσεις των ανοικτών ή κλειστών χώρων στάθμευσης οχημάτων δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τη σύνταξη των συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης αυτών.

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης