Ανακοίνωση Συλλόγου 25-11-2020 – Σ/Ν ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ: «Σ/Ν ΥΠΕΝ για τον εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας».

Μεταξύ άλλων στο Σ/Ν προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρ. 98 Ν. 4495/2017 (άρθρ. 81 του Σ/Ν) σύμφωνα με την οποία «Μετά από την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περ. α και β της παρ. 5 ή εφόσον η αυθαίρετη επέκταση ή απομείωση οριζοντίου ή καθέτου ιδιοκτησίας και κτιρίων εν σειρά που αποτελούν οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες ευρισκόμενες εντός οικοπέδων, τμημάτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, υφίσταται από την ανέγερση – κατασκευή της οικοδομής και συντελείται εντός νόμιμου όγκου του κτιρίου ή σε νόμιμη ή μη υπόγεια στάθμη, ο ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή καθέτου ιδιοκτησίας, προκειμένου να ενσωματώσει τον υπαγόμενο στις διατάξεις του παρόντος χώρο στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία του ή να τον εξαιρέσει από αυτή. Στην περίπτωση αυτή η σύμφωνη γνώμη του συνόλου των συνιδιοκτητών τεκμαίρεται. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως και σε περιπτώσεις που η ίδια αυθαίρετη κατασκευή υφίσταται σε όλους τους ορόφους και δεν είναι από κατασκευής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις των περ. α και β της παρ. 5, είναι η παρέλευση δεκαετίας από την τέλεση της αυθαιρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και η μη έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που να διατάσσει την κατεδάφιση».

Επιπλέον, με το ίδιο ως άνω άρθρ. 81 του Σ/Ν προστίθεται στο άρθρ.ο 98 Ν. 4495/2017 παράγραφος 10, σύμφωνα με την οποία «Στις ανωτέρω περιπτώσεις στις οποίες προβλέπεται το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να προβαίνει μονομερώς σε συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης της πράξης σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, η δήλωση φόρου μεταβίβασης δύναται να υποβάλλεται μονομερώς».

Επίσης, στην παρ. 4 του άρθρ. 134 του Σ/Ν προβλέπεται η παράταση κατά ένα (1) έτος της προθεσμίας διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου σύμφωνα με το Ν. 2664/1998, για τις περιοχές που η προθεσμία διόρθωσης εξέπνεε στις 31.12.2020 δυνάμει του άρθρ. 102 παρ. 2 Ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

Με τιμή

        Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                          Θεόδωρος Χαλκίδης