Επείγουσα Ανακοίνωση – παράταση αναστολής λειτουργίας δικαστηρίων

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια του υπ’αριθμ. 110/2-1-2015 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 206/7-1-2015 (επείγον) έγγραφο του ιδίου Υπουργείου, το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα και δίδεται παράταση της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων της Χώρας και συγκεκριμένα, αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστηρίων της Χώρας για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια των εκλογών και τρεις (3) εργάσιμες μέρες μετά από αυτές, ήτοι από 21 Ιανουαρίου 2015 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2015, πλην: α) του Πρωτοδικείου Αθηνών, για το οποίο παρατείνεται η αναστολή των εργασιών του για δύο (2) ακόμη εργάσιμες ημέρες, ήτοι μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2015 και β) των Πρωτοδικείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά, για τα οποία παρατείνεται η αναστολή των εργασιών τους για μία (1) ακόμη εργάσιμη μέρα, ήτοι μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 2015.

Όσον αφορά τη διενέργεια πλειστηριασμών κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως ισχύει.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης