Ανακοίνωση Συλλόγου 7-12-2020 – Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως 14/12/202

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 5350) η υπ’ αριθμ.  Δ1α/ΓΠ. οικ. 78363/05.12.2020 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού CΟVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00».

Επιγραμματικά και σε σχέση με τα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος ζητήματα, προβλέπονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρ. 14 της ΚΥΑ, η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6.00.

Ως προς τα μέτρα που λαμβάνονται επιγραμματικά ισχύουν τα εξής:

 • Στη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών:

Στις Δημόσιες Υπηρεσίες, οι οποίες θα λειτουργούν με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνον σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά μόνον κατόπιν ραντεβού.

 • Στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων:

Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης.

 • Στη διενέργεια πλειστηριασμών:

Αναστέλλονται προσωρινά οι κατά τις κείμενες διατάξεις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.

 • Στη λειτουργία των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων:
  • Αναστέλλονται προσωρινά οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.
  • Αναστέλλονται προσωρινά οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και την παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
  •  Από τις ανωτέρω αναστολές εξαιρούνται οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση.
 • Στη λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων:
  • Στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία επιτρέπονται οι συναλλαγές και ο έλεγχος στο αρχείο αποκλειστικά σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν ραντεβού, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται με απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Υποθηκοφυ-λακείου / Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» που τοιχοκολλάται στο οικείο Κατάστημα και αναρτάται στην ιστοσελίδα, εφόσον υπάρχει. Στην ίδια απόφαση εξειδικεύονται και επιπλέον μέτρα για την λειτουργία της Υπηρεσίας, μηχανισμού ελέγχου κλπ που σχετίζονται με τη πρόληψη της διάδοσης της νόσου.
  • Αναστέλλονται:

α) κάθε προθεσμία σχετικά με την μεταγραφή, εγγραφή, καταχώρηση αιτήσεων και πράξεων ή τη λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων,

β) η παραγραφή κάθε συναφούς αξίωσης.

 • Οι διοικητικές λειτουργίες των εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων, των Κτηματολογικών Γραφείων Κω και Ρόδου, των Κτηματολογικών Γραφείων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και των Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» συνεχίζονται.
 • Επίσης, εξακολουθούν να λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων και των Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Επίσης, για τα ίδια Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα, όπου προβλέπεται και παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία αίτησης καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων, με σχετική απόφαση του Φορέα, αυτή εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ (ήτοι τις περιπτώσεις του επείγοντος και κατόπιν ραντεβού) και τους ειδικότερους όρους της ανωτέρω απόφασης του Προϊσταμένου του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».
  • Ως προς τις μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας, δυνάμει του άρθρ. 4 της ανωτέρω ΚΥΑ:
 1. Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορίων της Περιφέρειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο:

α) από και προς την εργασία,

β) για λόγους υγείας,

γ) προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας,

δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και

ε) για εφάπαξ μετάβαση φοιτητή/φοιτήτριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. για λόγους σπουδών, σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 3.

Η περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως.

Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 3.

 1. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η μετακίνηση από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

  Με τιμή

          Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γενικός Γραμματέας
  Γεώργιος Ρούσκας                                                   Θεόδωρος Χαλκίδης