Εγκύκλιος Συντονιστικής 99/2014 – Περαίωση Κτηματογράφησης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι όπως προκύπτει από το αποσταλέν με αριθμό πρωτοκόλλου 1438653/ΝΔ 4338/17-12-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. προς την Σ.Ε.Σ.Σ.Ε., περαιώθηκε η κτηματογράφηση και ολοκληρώθηκε η καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα των περιοχών:

α) του Δήμου Αγίου Παύλου του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Παύλου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

β) του Δήμου Ευκαρπίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

γ) του Δήμου Νεαπόλεως του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Νεαπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

δ) του Δήμου Πεύκων του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Πεύκων της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ε) του Δήμου Πολίχνης του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

στ) του Δήμου Σταυρουπόλεως του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Σταυρουπόλεως της Δημοτικής Ενότητας Σταυρουπόλεως του Δήμου Παύλου Μελά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ζ) του Δήμου Συκεών του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Συκεών της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, της Περιφερειακής Ενώτητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
η) του Δήμου Τριανδρίας του Νομού Θεσσαλονίκης, νυν Δημοτικής Κοινότητας Τριανδρίας της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατόπιν των ανωτέρω:

1.- Αίρεται η κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 υποχρέωση για τη μνεία και επισύναψη πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου σε συμβόλαια που θα συνταχθούν μετά την 16-12-2014 με περιεχόμενο τη σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων ή άλλων εγγραπτέων στα κτηματολογικά βιβλία δικαιωμάτων σε ακίνητα των περιοχών αυτών και δεν ισχύει για αυτά η προβλεπόμενη στην ίδια διάταξη ποινή ακυρότητας.

Ομοίως, παύει να ισχύει η απαγόρευση της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όταν πρόκειται για δικαιοπραξίες που περιέχονται σε έγγραφα και έχουν συνταχθεί μετά την ίδια ημερομηνία.

2.- Παύει η υποχρέωση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 για την προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου κατά τη συζήτηση ενώπιον Δικαστηρίου που έχει ως αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα και διεξάγεται μετά την 16-12-2014.

3.- Η μεταγραφή και η εν γένει καταχώρηση στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου των εγγραπτέων πράξεων κατά το διάστημα που θα διανυθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου για τις παραπάνω κτηματογραφούμενες περιοχές, θα εξακολουθεί να διενεργείται ακώλυτα στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου.

Οι πράξεις αυτές, όπως προβλέπεται στην διάταξη του άρθρου 6 παρ. 4α του Ν. 2664/1998, θα καταχωριστούν αυτεπάγγελτα από τις υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων στα κτηματολογικά βιβλία κατά την πρώτη ημέρα της έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη αυτή.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω και μόνο για λόγους διευκόλυνσης του ορθού εντοπισμού των ακινήτων που αφορούν οι εγγραπτέες πράξεις που θα μεταγραφούν ή εγγραφούν στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου από 17-12-2014 έως και την προηγούμενη ημέρα έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου, θα ήταν χρήσιμο να συνυποβάλλεται κατά την υποβολή της αίτησης οιοδήποτε έγγραφο έχει τυχόν εκδοθεί από το Γραφείο Κτηματογράφησης κατά το προηγούμενο διάστημα, από το οποίο προκύπτει ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Από την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στις παραπάνω περιοχές την 22-1-2015, ημέρα Πέμπτη, που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 621/5/9-12-2014 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΚΧΑ Α.Ε., θα ισχύσουν οι διατάξεις του νόμου 2664/1998 για τη σύνταξη και καταχώριση εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά βιβλία, καθώς και για τη συζήτηση αγωγών ενώπιον των Δικαστηρίων.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης