Εγκύκλιος Συντονιστικής 59/2020 – Ενημέρωση Γ.Γ. ΜεταναστευτικήςΠολιτικής

ΘΕΜΑ: «Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής: Ενημέρωση περί αποδοχής γνωμοδότησης σχετικά με το άρθρ. 20Β του Ν. 4251/2014»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με το συνημμένο στο παρόν υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 42444/23.12.2020 έγγραφό της, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής ενημερώνει για την αποδοχή της υπ’ αριθμ. 153/2020 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Δ΄ Τμήματος), που αφορά τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 20Β του Ν. 4251/14 για χορήγηση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, πολίτη τρίτης χώρας που απέκτησε κυριότητα επί ακίνητης περιουσίας, με τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμ. 153/2020 γνωμοδότησή του Δ’ Τμήματος (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, στις 22.12.2020 έκρινε ότι:

«Μετά τον αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου, που βρίσκεται στην Ελλάδα, και την καταβολή από τον υπερθεματιστή, πολίτη τρίτης χώρας, του συνολικού εκπλειστηριάσματος, ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ, στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτόν μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν, υπό τους απαράβατους όρους ότι:

α) Η καταβολή του εκπλειστηριάσματος στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο έχει συντελεστεί με έναν από τους τρόπους, που περιοριστικά αναφέρονται  στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β περ. 2 του ν. 4251/2014, όπως ισχύουν,

β) έχει γίνει μεταγραφή της περίληψης  της κατακυρωτικής έκθεσης του ακινήτου στα οικεία βιβλία μεταγραφών και

γ) ο πλειστηριασμός δεν έχει ακυρωθεί με έναν από τους προβλεπόμενους νόμιμους τρόπους».

Η Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής με το ανωτέρω έγγραφό του μας γνωρίζει ότι περιπτώσεις που τυχόν ανακύψουν θα εξετάζονται υπό το πρίσμα της ανωτέρω γνωμοδότησης.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης