Ανακοίνωση Συλλόγου 7-1-2020 – Παράταση ισχύος αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας  αποστέλλουμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 42870/31-12-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με θέμα «Παράταση ισχύος αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)». Με το έγγραφο αυτό διαβιβάζεται η διάταξη του άρθρ. 156 παρ. 2 του Μέρους ΙΑ’ του Ν. 4764/2020, με την οποία θεσμοθετήθηκε, σε συνέχεια των Υπουργικών Αποφάσεων υπ’ αριθμ. οικ. 14119/20 (Β’ 1654) και οικ. 21221/20 (Β’ 3007), παράταση ισχύος των οριστικών τίτλων διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (Α’ 80) και του π.δ. 106/2007 (Α’ 135).

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης