Δελτίο Τύπου 11ης Δεκεμβρίου 2014 – ΠΟΛ 1251/5.12.2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μετά από πολύμηνη αναμονή υπογράφηκε από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κα Αικατερίνη Σαββαίδου και εκδόθηκε η ΠΟΛ 1251/5.12.2014, με την οποία παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό φόρου υπεραξίας που προκύπτει από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας με επαχθή αιτία (π.χ. πώληση).

Η άνω ΠΟΛ επιλύει σημαντικά προβλήματα και διευκρινίζει μεγάλο αριθμό ασαφειών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του σχετικού νόμου της υπεραξίας. Συμβάλλει δε θετικά στην εφαρμογή του νόμου αυτού, διατάξεις του οποίου όμως, χρήζουν τροποποιήσεων (π.χ. επιχειρηματική συναλλαγή) γιατί προκαλούν ευρύτερα ζητήματα τα οποία δεν δύνανται να επιλυθούν με εγκύκλιες οδηγίες, αλλά απαιτείται νομοθετική παρέμβαση.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης
α.α.
Ο Αντιπροέδρος
Γεώργιος Ρούσκας

 

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου