Ανακοίνωση Συλλόγου 18-1-2021 – Λειτουργία Ειρηνοδικείου Αθηνών έως 25-1-2021

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Ειρηνοδικείου Αθηνών για το διάστημα από 18.01.2021 έως 25.01.2021»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την από 17.01.2021 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών σχετικά με την λειτουργία του Ειρηνοδικείου Αθηνών για το διάστημα από 18.01.2021 έως 25.01.2021.

Μεταξύ άλλων στην ανωτέρω απόφαση προβλέπεται ότι:

Θα πραγματοποιείται η κατάθεση αιτήσεων δημοσίευσης διαθήκης και κήρυξης διαθήκης κυρίας [μέχρι δύο (2) διαθήκες] αυστηρά μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 210-8709811. Η κατάθεση θα γίνεται στο ισόγειο γραφείο 82. 

Θα δημοσιεύονται αποφάσεις, διατάξεις κληρονομητηρίων και σωματείων, αντίγραφα των οποίων θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων. Επίσης θα δημοσιεύονται οι  κατατεθείσες διαθήκες. Αντίγραφα των πράξεων κήρυξης διαθήκης κυρίας θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους πληρεξούσιους δικηγόρους των αιτούντων. Θα χορηγούνται αντίγραφα [μέχρι τρία (3) αντίγραφα] των δημοσιευθεισών διαθηκών αυστηρά μετά από ραντεβού στο τηλέφωνο 210 8709811, από το γραφείο 64 στο ισόγειο.

– Όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών, θα  χορηγούνται  μόνον όσα εκδίδονται ηλεκτρονικά, δηλαδή πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης, περί μη αποποίησης κληρονομίας, περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και ανακοπών και περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται μέσω του συστήματος www.solon.gov.gr.

Δεν θα γίνεται κατάθεση δηλώσεων τρίτου. Θα χορηγούνται αντίγραφα προγενέστερων δηλώσεων τρίτου [μέχρι πέντε (5) δηλώσεις] αυστηρά μετά από ραντεβού για τα έτη 2018, 2019, 2020 στο τηλέφωνο 210 8709707 από το γραφείο 84 Α του ισογείου. Για τα προηγούμενα έτη στο τηλέφωνο 210 8701445, Αρχείο Ειρηνοδικείου Αθηνών, 4ο υπόγειο Εφετείου.

– Θα πραγματοποιείται θεώρηση γνησίου υπογραφής για τα συναινετικά διαζύγια αυστηρά μετά από ραντεβού στα τηλέφωνα 210 8709729 και 210 8709734. Η θεώρηση θα γίνεται στο ισόγειο, γραφείο 75.

Με τιμή

      Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                  Θεόδωρος Χαλκίδης