Εγκύκλιος Συλλόγου 8/2014 – Σχετικά με έκθεση απογραφής θυρίδος

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων για το εάν η έκθεση απογραφής θυρίδος υπάγεται στις διατάξεις περί κρατικών ή τραπεζικών συμβολαίων των άρθρων 115 και 117 του Ν.2830/2000, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας κατά τη συνεδρίασή του την 17η Νοεμβρίου 2014 ομόφωνα αποδέχθηκε σημείωμα της Νομικής μας Υπηρεσίας, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα ακόλουθα:

«….δια να χαρακτηρισθεί εν συμβόλαιον ως κρατικόν (και συμβόλαια είναι και αι πράξεις απογραφής) πρέπει κατά την αληθή έννοιαν του νόμου «συνυπογράφει, συναινεί …» το συνυπογράφον ή συναινούν νομικόν πρόσωπον, εκ των αναφερομένων εις τα άρθρα 115 και 117 του Ν. 2830/2000 να προβαίνη εις τινα δήλωσιν βουλήσεως ενέχουσαν δικαιοπραξίαν. Εις τας πράξεις απογραφής θυρίδων και εν γένει περιουσιών η παράστασις εκπροσώπου της Τραπέζης ή του Ελληνικού Δη-μοσίου και συνυπογραφή υπ’ αυτών της εκθέσεως απογραφής είναι καθαρώς τυπική, επιβαλλομένη είτε κατ’ ανάγκην δια το άνοιγμα της θυρίδος είτε εκ του νόμου δια το Ελληνικόν Δημόσιον. Κατ’ αυτήν οι εν λόγω εκπρόσωποι εις ουδεμίαν δήλωσιν βουλή-σεως ενέχουσαν δικαιοπραξίαν προβαίνουν, αλλά συνυπογράφουν την έκθεσιν κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρ. 117 ΚΠολΔικ».

Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη κατηγορία πράξεων δεν εμπίπτει στα κρατικά ή τραπεζικά συμβόλαια των άρθρων 115 και 117 του Ν.2830/2000.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου