Δελτίο Τύπου 20 Νοεμβρίου 2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ 14.12.2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 4- ΤΗΛ 210 3303565
Αθήνα, 20.11.2014
αριθ. πρωτ.

———————–

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, σας ενημερώνει για τα εξής:

1) α. ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ
Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εργασίας ως και από την Δ.Ε. του Ταμείου Νομικών και το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ ποσό 2.000.000 ευρώ, προκειμένου να δοθεί για την χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος στους δικαιούχους συνταξιούχους Συμβολαιογράφους, που αφορά αιτήσεις περιόδου Μαϊου έως και 11 Σεπτεμβρίου 2013 και έχει περαιωθεί ο έλεγχος των αρχείων τους. Οι δικαιούχοι Συμβολαιογράφοι έχουν ειδοποιηθεί από την Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) για την προσκόμιση δικαιολογητικών που λείπουν από τον φάκελό τους. Αναμένεται η εκταμίευση του ποσού και η κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων συμβολαιογράφων ή αποστολή αντίστοιχης επιταγής.

β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Οι συνταξιούχοι Συμβολαιογράφοι, των οποίων τα Αρχεία έχουν ελεγχθεί από την Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων, θα πάρουν την επικουρική τους σύνταξη, ως και τα αναδρομικά από της παραιτήσεώς τους, μέχρι και τέλος Δεκεμβρίου του 2014, εφ’ όσον ολοκληρωθεί και η σχετική διαδικασία.

γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Αρχείων των Συμβολαιογράφων μέχρι και τέλος Οκτωβρίου του 2013, η Διεύθυνση Τομέων Συμβολαιογράφων θα αρχίσει τον έλεγχο των Αρχείων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2013.

2) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Εγκρίθηκε από τον ΕΟΠΥΥ και υπογράφτηκε το υπ’ αριθμόν 2062/2.10.2014 Επιτροπικό Ενταλμα πληρωμής δαπανών ασφαλισμένων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που αφορούσε εκκαθαρισμένες και κοστολογημένες αιτήσεις για ποσό 187.130,54 ευρώ, περιόδου έτους 2011. Από το ΤΑΣ παρά την έλλειψη προσωπικού, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της κατάθεσης και πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων με τα δικαιούμενα να λάβουν ποσά.

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 241620/25.6.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τομέων Συμβολαιογράφων, υποβλήθηκαν προς την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και δύο άλλα αιτήματα χρηματοδότησης κοστολογημένων αιτήσεων των ασφαλισμένων μας για δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επίσης έτους 2011. Ειδικότερα για το ποσό 125.860,64 έχει ζητηθεί από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ η έγκριση αυτού με το υπ’ αριθμόν 25444/10.7.2014 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στον ΕΟΠΥΥ με αριθμό 151/387/9.7.2014, για δε το ποσό των 200.246,74 έχει ζητηθεί από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ η έγκριση αυτού με το υπ’ αριθμόν 34614/2.10.2014 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στον ΕΟΠΥΥ με αριθμό 216/5.7.2014.

Ο Σύλλογός μας θα επιδιώξει και πάλι την προώθηση των αιτημάτων για την άμεση έγκριση και ικανοποίηση αυτών το συντομότερο δυνατόν. Η κοστολόγηση των αιτήσεων για δαπάνες των ασφαλισμένων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, περιόδου 2012 δεν έχει αρχίσει ακόμα.

3) ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Με τον Νόμο 4281/8.8.2014 (ΦΕΚ 160 τεύχος πρώτο) άρθρο 220 περιπ. 6 προβλέπεται η ενοποίηση Κλάδων και Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ, το οποίο άρθρο έχει ως εξής: «Οι κλάδοι και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), δύνανται να μετατρέπονται μέχρι 30.6.2015 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν.3029/2002, άλλως από 1.7.2015, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.

Για τους προαναφερόμενους τομείς και κλάδους, καθώς και για τα αναφερόμενα ταμεία και τομείς της παραγράφου 1 του παρόντος, που μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών τους πόρων».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου, αποφάσισε κατ’ αρχήν την σύσταση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και αναμένεται η ανάθεση σε εταιρεία της σύνταξης αναλογιστικής μελέτης για την βιωσιμότητα ή μη του υπό σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. και καταβάλλετε προσπάθεια από τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, σε αυτό το Ν.Π.Ι.Δ. να συμμετάσχουν και άλλοι επιστημονικοί τομείς και κλάδοι ως Μηχανικών κ.λ.π.

4) ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Με την υπ’ αριθμόν Φ. 80000/1093/26 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 313/12.2.2014 τεύχος δεύτερο) προβλέπεται νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος. Οφειλόμενες υποχρεώσεις από εφάπαξ παροχές για όσους αποχώρησαν έως 31.8.2013 υπολογίζονται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία, ως ισχύει. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ έχει υποβληθεί έγγραφο ερώτημα προς τον Υπουργό Οικονομικών και Υπουργό Εργασίας –Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για διευκρινήσεις όσον αφορά για τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος με τον νέο τύπο.

5) ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ 14.12.2014 ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ
Στις 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ενόψει των Χριστουγέννων θα πραγματοποιηθεί συνεστίαση – μουσικομεσημβρινό γεύμα ώρα 12:00,. στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Λεωφ Αμαλίας 10 – Πλατεία Συντάγματος), με συμμετοχή κατ’ άτομο 20 ευρώ. Κατά την διάρκεια της συνεστίασης θα υπάρξει ζωντανή μουσική. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να γίνουν το αργότερο μέχρι 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, στα γραφεία του Συλλόγου (Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη από ώρα 10:00 έως 13:00 ή στα τηλέφωνα του κ.Προέδρου 210-3825914 και κινητό 6974858801).

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η καταβολή του αντιτίμου στα γραφεία του Συλλόγου κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες ή η κατάθεση στην Τράπεζα EUROBANK -ERGASIAS και στον λογαριασμό με αριθμό 0026-0201-95-0102823754. Λεπτομέρειες της εκδήλωσης για το μενού κλπ, αναφέρονται στην αναρτηθείσα ήδη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.

6) ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Σε όλους τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι τώρα και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο, επαναλαμβάνουμε την πρόσκληση, να μην αμελήσουν αλλά να ανταποκριθούν και να εγγραφούν στον Σύλλογο, γιατί η ευρεία εκπροσώπηση θα ενισχύσει τον αγώνα για την διεκδίκηση των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, αλλά και στους ήδη εγγεγραμμένους να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους. Ο Σύλλογος έχει ανάγκη την οικονομική στήριξη όλων. Δικαίωμα εγγραφής ευρώ 5 και ετήσια συνδρομή ευρώ 15. Μπορείτε να καταθέτετε τα αντίστοιχα ποσά στην Τράπεζα EFG EUROBANK και στον λογαριασμό με αριθμό 0026-0201-95-0102823754 ή να αποστείλετε τα χρήματα με δελτίο επιταγής των ΕΛΤΑ.

Ο Σύλλογος στην συνέχεια θα σας στείλει τις σχετικές αποδείξεις.

Παρακαλούμε θερμά, τους συναδέλφους που έστειλαν την συνδρομή τους με δελτίο επιταγής των ΕΛΤΑ στο πρώτο 20ήμερο του Ιουλίου 2014 και δεν έχουν λάβει την απόδειξή τους, να μας ενημερώσουν σχετικά.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤ.ΔΡΑΓΙΟΣ

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΣΤ.ΦΟΥΡΛΗΣ

Επιμέλεια Προέδρου κ. Αριστείδη Δράγιου