Εγκύκλιος Συντονιστικής 89/2014 – Αποστολή πίνακα περιοχών με κυρωμένους δασικούς χάρτες

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της με αριθμό 85/5.11.2014 εγκυκλίου της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και στα πλαίσια της συνεργασίας μας με την ΕΚΧΑ Α.Ε. σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ. ΔΔΧ.1108/1434076/14.11.2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. μετά του συνημμένου σ’ αυτό πίνακα των περιοχών σε εθνικό επίπεδο που έχουν κυρωθεί (μέχρι 14.11.2014) δασικοί χάρτες (κατά τα άρθρα 17 ή 19 του Ν.3889/2010 όπως ισχύει), για την εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 4 και 5 του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ Α΄ 182) όπως ισχύει με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν.4164/2013 (ΦΕΚ Α΄ 156).

Μετά το πέρας των σεμιναρίων του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. θα επακολουθήσει εγκύκλιος με σύνοψη των βασικών διατάξεων δασικής νομοθεσίας συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά την ισχύ του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ Α΄ 159).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης