Εγκύκλιος Συντονιστικής 4/2021 – Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 287 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ ΔΕΣΕΔΠ/7547/104/26.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτότητας Κτιρίου, της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 4495/2017», σύμφωνα με την οποία  ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου, της παρ. 2 του άρθρ. 53 του ν. 4495/2017, στο οποίο τηρούνται στοιχεία, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας ορίζεται η 1.2.2021. Από την 1.2.2021 τίθενται σε πλήρη ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 52 έως 61 του ν. 4495/2017.

Επίσης, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 334 η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/7577/ 105/26.01.2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Διαδικασία συμπλήρωσης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για την έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου και Ελέγχου Κατασκευής και σχετικά έντυπα». Μεταξύ άλλων στην παρ. 1 του άρθρ. 6 της ανωτέρω απόφασης ορίζεται ότι οι βεβαιώσεις της παρ. 1 του άρθρ. 83 του ν. 4495/2017 με ημερομηνία αυτοψίας έως και 31.1.2021, δύναται να χρησιμοποιηθούν μέχρι τη λήξη τους, χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                         Θεόδωρος Χαλκίδης