ΑΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 5/2/2016

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

 

Σε απάντηση της από 1-2-2016 πρόσκλησής σας για συνέχιση του διαλόγου για το Ασφαλιστικό των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία συνοδεύεται από ένα πίνακα εκπτώσεων στις υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλιστικών μας εισφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο προσχέδιο νόμου της Κυβέρνησης, χωρίς καμία όμως περαιτέρω διευκρίνιση, για το χρόνο ισχύος τους, αλλά για τη βάση υπολογισμού τους, σας ενημερώνουμε ότι η διατυπωθείσα επανειλημμένα στις διμερείς μέχρι σήμερα συναντήσεις πάγια θέση μας για παροχή συγκεκριμένων στοιχείων (αναλογιστικές μελέτες ή ποσοτικοποιημένα στοιχεία, με αριθμό επιστημόνων ανά εισοδηματική κατηγορία άλλων μέτρων ή άλλες μετρήσεις καθώς και τους προς επίτευξη ποσοτικοποιημένους στόχους,  που οδηγούν στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ.), δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από την πλευρά σας. Συνεπώς η συνέχιση ενός διαλόγου χωρίς στοιχεία, μελέτες και ποσοτικά δεδομένα δεν έχει κανένα νόημα, διότι δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα.

Εμείς από την αρχή καλοπροαίρετα, προσήλθαμε στο διάλογο, μολονότι εσείς δεν μας είχατε καλέσει σε τέτοιο πριν την δημοσιοποίηση του προσχεδίου νόμου,  με την πεισματική άρνησή σας για την χορήγηση δεδομένων και  στοιχείων, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε με αυτούς τους όρους να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε ένα τέτοιο διάλογο.

Θα επανέλθουμε στο τραπέζι της διαβούλευσης μόλις μας δοθούν τα παραπάνω στοιχεία.