Εγκύκλιος Συντονιστικής 7/2021 – Μεταγραφή/Καταχώρηση Πρακτικών Διαμεσολάβησης κατά παράβαση του άρθρ. 8 παρ. 4 Ν. 4640/2019

ΘΕΜΑ: «Μεταγραφή/Καταχώρηση Πρακτικών Διαμεσολά-βησης κατά παράβαση του άρθρ. 8 παρ. 4 Ν. 4640/2019»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχουν περιέλθει σε γνώση μας Πρακτικά Διαμεσολάβησης του Ν. 4640/2019 που κατατίθενται προς μεταγραφή / καταχώρηση στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία / Κτηματολογικά Γραφεία, που το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν σε δικαιοπραξίες όπως επί παραδείγματι η διανομή, που υπόκεινται εκ του νόμου σε συμβολαιογραφικό τύπο, κατά παράβαση της παρ. 4 του άρθρ. 8 Ν. 4640/2019 όπως ισχύει.

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 8 Ν. 4640/2019, «αν η συμφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν δικαιοπραξίες, οι οποίες υπόκεινται εκ του νόμου σε συμβολαιογραφικό τύπο, οι δικαιοπραξίες αυτές πρέπει να περιληφθούν τον συμβολαιογραφικό τύπο. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις που διέπουν τη σύνταξη τέτοιων συμβολαιογραφικών εγγράφων και τη μεταγραφή τους».

Συνεπώς, στις ανωτέρω περιπτώσεις που η συμφωνία που περιέχεται στο πρακτικό διαμεσολάβησης περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν δικαιοπραξίες, οι οποίες υπόκεινται εκ του νόμου σε συμβολαιογραφικό τύπο, απαιτείται η σύνταξη και η μεταγραφή συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτές.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης